>> Search by product name or index
Zobacz produkty STALCO Zobacz produkty STALCO PERFECT Zobacz produkty STALCO GARDEN
Warunki gwarancji elektronarzędzi

Warunki gwarancji elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe ważne od 22.08.2022


WARUNKI GWARANCJI


I. GWARANT, CZAS TRWANIA GWARANCJI I ZAKRES TERYTORIALNY

1. Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Stalco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, 32-050 Skawina ul. Torowa 41,dalej: Stalco zakupione po 22.08.2022 objęte
    są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Gwarancją na okres:
    • 36 miesięcy od daty zakupu - elektronarzędzia linii Stalco zakupione na paragon lub fakturę.
    • 48 miesięcy od daty zakupu - elektronarzędzia linii Stalco Perfect zakupione na paragon lub fakturę.
2.     Elektronarzędzia zakupione przed 22.08.2022 posiadają dotychczasowe okresy gwarancji.
3.     Okres biegu gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.


II. ZAKRES GWARANCJI


1.Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia elektronarzędzi spowodowane ukrytymi wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.


2. Warunkiem uznania gwarancji jest użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, w szczególności w zakresie prawidłowej konserwacji i eksploatacji urządzenia.

3. Gwarancją nie objęte są podzespoły oraz osprzęt ulegający naturalnemu zużyciu się ( w toku normalnej eksploatacji ) takie  jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, przewody zasilające, filtry, smar,  uszczelki, paski nie podlegają wymianie gwarancyjnej.


4.     Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
    • Brak tabliczki znamionowej bądź jej zniszczenie uniemożliwiające odczytanie numeru seryjnego.
    • Uszkodzenie wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia, niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji lub niewiedzy użytkownika.
     • Uszkodzenie wynikające z urazu mechanicznego min. uderzenie, upadek.
    • Gdy nastąpiło naturalne zużycie elementów związanych z eksploatacją urządzenia o swojej skończonej trwałości, które są wymienione w pkt.II.3 warunków gwarancji.
    • Uszkodzenie wynikające z pracy urządzeniem pomimo zaistniałej usterki.
     • Uszkodzenie wynikające z zastosowania zużytego lub wadliwego osprzętu.
     • Uszkodzenie wynikające z złego doboru mocy maszyny do wykonywanej pracy niezgodnie z instrukcją.
     • Uszkodzenie wynikające ze stałego przeciążenia urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją(w tym spalenie uzwojeń
       wirnika oraz stojana).
     • Uszkodzenie wynikające z przechowywania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
     • Urządzenie było demontowane lub naprawiane poza autoryzowanym serwisem Stalco.


III. TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA GWARANCYJNEGO
1.W razie zamiaru zgłoszenia wady elektronarzędzi, uprawniony z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć elektronarzędzie wraz z osprzętem niezwłocznie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie, hurtowni w którym go nabył.


2. Uprawniony z tytułu gwarancji może również przesłać sprzęt do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Stalco za  pośrednictwem firmy kurierskiej – tj. skorzystać z procedury „W przypadku awarii”, zamieszczonej na stronie 2 Karty Gwarancyjnej.


3. Reklamowane urządzenie należy przygotować do transportu w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zabezpieczającym przed uszkodzeniami.


4.Celem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (np. paragon, fakturę)oraz prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną. Stalco zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia urządzenia celem naprawy gwarancyjnej w przypadku braku dostarczenia wyżej wymienionych     dokumentów.

Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna być wypełniona przez sprzedawcę i zawierać:
    • Pieczęć punktu sprzedaży
    • Numer fabryczny urządzenia
    • Nazwę i model urządzenia
    • Datę sprzedaży


Stalco jest jedynym podmiotem upoważnionym do nanoszenia jakichkolwiek poprawek na karcie gwarancyjnej.

6. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy elektronarzędzi lub do wymiany uszkodzonych części.

W szczególnych okolicznościach sprzedawca może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia zamiast naprawy bądź odstąpieniu od umowy gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe albo będzie wymagać nadmiernych kosztów.


7.Koszt wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Stalco


IV. TERMIN WYKONANIA OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU GWARANCJI
1.Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia elektronarzędzia do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego.


2. Termin usunięcia wady (punkt IV.1) może być wydłużony o czas niezbędny do importu części zamiennych, potrzebnych do naprawy lub gdy urządzenie wymaga dodatkowej ekspertyzy. W przypadku uznania reklamacji okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.


V. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
© 2010 STALCO.pl, all rights reserved. Usage of any material contained on this website without written permission is prohibited.

PRIVACY POLICY       INFORMATION CLAUSE       COOKIES

This site uses cookies to verify the login users and statistics. If you do not want the cookies to be installed on your hard drive, change 
the settings of your browser. Your continued use of this Site constitutes your agreement to use cookies in accordance with current browser settings